Niềm Tin và Cuộc Sống

Cố vấn:
Mục sư Lê Hồng Phúc
Mục sư Lưu Đức Thọ

Cộng tác:
Mục sư Mai Minh Tấn
Mục sư Đặng Ngọc Kim
Mục sư Lê Phước Thuận
Mục sư Nguyễn Hữu Ninh
Mục sư Nguyễn Tấn Dương
Mục sư Trần Đào
Mục sư Nguyễn Trường Cửu
Mục sư Phan Phước Lành
Mục sư Ức Chiến Thắng
Mục sư Phan Thanh Bình
Mục sư Kiều Tuấn Huệ
Mục sư Nguyễn Chí Thiện

Đặc trách:
Đặng HồngVân

Videos

 • #
  Nuôi dưỡng tình yêu
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Nguyễn Chí Thiện
  Ngày 31, Tháng 1, 2016
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Creekside, Dallas, Texas
 • #
  Đạo trời vĩnh phước
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư Tiến sĩ: Trần Đào
  Ngày 12, Tháng 7, 2015
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Arlington, Dallas, Texas
 • #
  Đức Chúa Trời là yêu thương
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư Tiến sĩ: Nguyễn Tấn Dương
  Ngày 20, Tháng 03, 2014
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Garland, Dallas, Texas
 • #
  Lễ tạ ơn 2015
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Mai Minh Tấn
  Ngày 10, Tháng 1, 2016
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Kirkwood, Houston, Texas
 • #
  Hãy đến với Chúa
  Thực hiện: Niềm Tin và Cuộc Sống
  Mục sư: Trần Lưu Chuyên
  Ngày 24, Tháng 1, 2016
  Chức vụ: Quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Richardson, Dallas, Texas